فهرست بستن

دسته: رونمایی از پلتفرم اختصاصی کرمان موتور

رونمایی از پلتفرم اختصاصی و نمایش طراحی خارجی اولین خودروی ملی شرکت کرمان موتور