درباره ما

درباره زیبایی – اعتدالی:

s1_8b63094744b0d9a501447e3f545274a0

هدف:

جلب رضایت و اعتماد کامل مشتریان،هدفی است که نمایندگی زیبایی – اعتدالی را مصمم نموده ضمن

حفـظ و بهبود مـداوم خـدمات، همگام با پیشرفتهای نـوین علمـی در صنعت خودروسازی، سازمان خود را

تعالی بخشیـده و زمینه های منـاسب جهت رشـد و شکـوفایی استعدادهـا، تـوسعه و روحیـه کار تیمی،

همـدلی و مشارکت عمـومی تمامی کارکنـان در کلیـه فعالیتهای مـوثر بر کیفیت را ایجـاد نماید بـه همین

منظـور این نمایندگی با استقـرار سیستم مدیریت کیفیت علاوه بر ایجاد تعهد به بهبود مستمر اثر بخشی

آن، اهداف کیفی خود را بر آن اساس تنظیم و بازنگری نماید.

نمایندگی زیبایی – اعتدالی توسعه فناوری تجهیزاتی و منابع انسانی را از لحاظ کمی و کیفی جزء رسالت

خویش دانسته و فعالیت های خـود را در جهت تـوسعه کـاری سـازمان و گـروه هـای کـاری وابستـه، ضمن

پایبندی به حفظ محیط زیستی سالم برنامه ریزی و اجرا می نماید.

منشور اخلاقی نمایندگی زیبایی – اعتدالی

*شـرکت در راستـای افـزایش رضایتمنـدی مشتـریان و جهـت هـدفمند نمـودن فعـالیتهای ارتبـاطی خـود با

مشتـریان اقـدام به تعـریف منشـور اخلاقی بـرای پرسنل خود نمود. ما براین باوریم که همیشه و همه حال

خـداوند حـاضر و ناظر براعمـال مـا می باشد و مراجعین به خـود را نعمتی بزرگ می دانیم و پذیرای ایشـان

هستیم تا با خدمت به آنان، به فریضه انسانی و الهی خود عمل کرده باشیم.

*همواره خود را درجایگاه مراجعه کنندگان قرار می دهیم و سعی خواهیم نمود تا با تلاش و کوشش، توجه

به قـوانین و مقـررات شرکت، بهبـود مستمر، طـراحی فـرآیندهای جـدید و آمـوزش پـرسنل متعهـد، رضـایت

مشتریان خود را تامین و فراتر از انتظارات ایشان عمل نماییم.

*همـواره بـا خلـق خوش و رعـایت عـدالت و انصاف با همکاران و مراجعه کنندگان رفتار و از این راه موفقیت

خود را تضمین می کنیم.

*وقت شنـاسـی و حضـور بموقـع درمحـل کـار را همـواره درنظـر داریم و با اتخـاذ تدابیر مناسب طوری عمل

می کنیم که درصورت عدم حضورمان، به نیازهای مراجعه کنندگان پاسخ و رضایت ایشان حاصل گردد.

*به نظم و آراستگی خود و محیط کار که می تواند موجب افزایش عزت نفس، احترام و نشاط گردد اهمیت بسیار می دهیم.

*سرعت و چابکـی همـواره با دقت و کیفیت درپاسـخ گـویی به خواسته های مراجعه کنندگان بدون چشم

داشت مـادی و معنـوی سرلوحه کـار ما قراردارد و همـواره اطلاعات و توضیحـات لازم و کافی را برای انجام

امورمراجعه کنندگان دراختیار آنان و دیگر همکاران قرار خواهیم داد.

*سعـی می کنیم با بهره گیری از اصـول اولیه بهره وری و با رعایت امانت از اموال عمومی شرکت حفاظت

کنیم و با صرفه جویی و استفاده بهینه از انها درجهت تحقیق اهداف شرکت و انجام امور به کار گیریم.

به کار خود افتخار نموده و سعی داریم تا بین زندگی خانوادگی و شغلی خود تعادل و توازن برقرار نماییم